Daftar Ketua RT Se-Desa Gilangharjo

31 Januari 2017 19:25:35 WIB

No.

Pedukuhan

Ketua RT

Nama

1 Kadisoro 1 Supardiyono
    2 Wajiyo
    3 Heri Subagiyo Isw.
    4 Sukamto
    5 Siswantyo
    6 Sugeng Ratmanto
    7 Buriyanto
    8 Gino
2 Karangasem 1 Margono
    2 Tri Iswanto
    3 Sutopo
    4 Jumaryono
    5 Encep Kamarudin
    6 Bambang Pamungkas
3 Daleman 1 Edy Purwanto
    2 Suyanto
    3 Totok Markoto
    4 Haryata
    5 Sidiq Purnomo
    6 Muhana Sy.
4 Jomboran 1 Pandiyo
    2 Pramudya
    3 Juli Riyadi
    4 Sutrisna
    5 Nuriyanto
    6 Parjiya
5 Bongsren 1 Marjiyanto
    2 Sariyadi
    3 Mujiman
    4 Sukardiyono
    5 Pariyadi
    6 Sukirna
    7 Andoko
6 Ngaran 1 Sadikin
    2 Tukiso
    3 Suroto
    4 Tukiyo
7 Karanggede 1 Samijan
    2 Pardiyo
    3 Jawadi
    4 Sumarsono
    5 Suranto
    6 Bowo Suranto
8 Gunting 1 Supardi
    2 Yenab
    3 Sutrisno Iswardani
    4 Sarjiman
9 Depok 1 Sadiyono
    2 Suranto
    3 Mujiman
    4 Sarjono
    5 Suparjiyono
10 Tegallurung 1 Mujiyono
    2 Suroto
    3 Sunaryo
    4 Muslich Nur I
    5 Maryono
    6 Siswantara
    7 Pranata
    8 Slamet Fajar A.
11 Banjarwaru 1 Agus Subekti
    2 Murtijo
    3 Sumardi
    4 Marsudi
    5 Kasno
12 Krekah 1 Dalijo
    2 Mulyono
    3 Y. Marwanto
    4 Suparno
    5 Sudaryono
    6 Suryanto
    7 Tuko
    8 Paino
13 Jodog 1 Suparman
    2 Danang Pratanto
    3 Sugeng Iswanto
    4 Heri Kurnianto
    5 Purwantyo Setiawan
    6 Joko Pitoyo
14 Kauman 1 Suwardiyono
    2 Sugeng Riyadi
    3 Slamet
    4 Sudarsana
    5 Susdiyono
    6 Joko Yuliatmoko
15 Kadekrowo 1 Marsudi
    2 Supriyono
    3 Dwi Parmanto
    4 Gustardi
    5 Mulyadi
    6 Sumbono